Informacja w sprawie organizacji zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Chęciny w roku 2023/2024.

  1. 1.Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny obsługuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach obwód nr 1 w Celinach; tel.: 41 354-90-34 - telefon całodobowy
Nr drogi Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny
0154T Mosty- Choiny- Żerniki- Brzegi
0156 T Sobków- Wierzbica Górna- Feliksówka- Łukowa- Dębska Wola- Chałupki- Lisów
0273 T Jedlnica- Mosty- Podzamcze
0274 T Korzecko- Podzamcze- Chęciny
0275 T Chęciny- Gościniec- Polichno- Miedzianka- Zajączków
0276 T Bolmin- Milechowy- Zajączków
0277 T Skiby- do dr. Pow. Nr 0275 T
0279 T Bolmin- Podpolichno
0281 T Bławadków- Miedzianka- Zacisze
0382 T Tokarnia- Wolica- Siedlce- Łukowa- Chmielowice
0383 T Wolica- Ostrów- Golęciny- Morawica
0384T Brzeziny- Nida- Łaziska- Ostrów- Podlipie- Łukowa
0386 T Wojkowiec- Lelusin- Feliksówka
  1. 2.Drogi wojewódzkie na terenie gminy Chęciny obsługuje Świętokrzyski Zarząd Dróg
    w Kielcach obwód w Zgórsku; tel.: 41 346-58-40; 604-401-210 – tel. całodobowy
  1. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach- drogi gminne na terenie całej Gminy, na terenie Miasta Chęciny:

Biuro ZGK tel. 41/31-51-095 w godzinach 7.15 -15.15

Oczyszczalnia Ścieków Radkowice – tel. 604 984 497, po godzinach pracy Zakładu oraz w dni wolne od pracy całodobowo.

Dyrektor Zakładu – Urszula Paździerz - tel. 784-027-762

Drogi o nawierzchni nieutwardzonej oraz place publiczne w przypadku niemożności ich utrzymania przy użyciu
pługów i piaskarek będą obsługiwane przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej.                                                  

  1. 4.Ciągi piesze

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do ich sprzątania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania zimą. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje tych obowiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

Szanowni Mieszkańcy, prosimy, abyście pamiętali Państwo o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami i nie narażali ich użytkowników na konieczność chodzenia ulicą. Pamiętajmy jednocześnie, iż usunięty śnieg nie może powodować utrudnień dla użytkowników dróg i chodników.

                                                                                                                                                                                      Chęciny, dnia 29.11.2023r.

Zawiadomienie

o czasowych utrudnieniach w ruchu

             W związku z prowadzeniem robót ziemnych w pasie drogowym w ul. Małogoskiej w Chęcinach od dnia 30.11.2023r. do dnia 10.12.2023r. związanych z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, zostaną częściowo wyłączone z ruchu n/w ulice:

  • ·Fodygi
  • ·Małogoska od 1 do nr 5

             Będzie zapewniony dojazd do posesji i obiektów użyteczności publicznej. Pozostałych mieszkańców Miasta i Gminy Chęciny prosimy o korzystanie z objazdów.

                                                                                                                                      Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Siedlce, gm. Chęciny wystąpią braki w dostawie wody n/w miejscowościach: Łukowa, Siedlce, Wolica, Tokarnia, Lelusin, Ostrów,  Ostrów - Gaj, w dniu 23.11.2023r. w godzinach od 8.00- 14.00. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Chęciny ul. Sitkówka wystąpią braki w dostawie wody n/w miejscowościach: Chęciny ul. Sitkówka od numeru 50- 74, ul. Panek oraz cześć Bolechowic zasilanych z wodociągu Chęciny, w dniu 23.11.2023r. w godzinach od 8.00- 11.00. 

Za utrudnienia przepraszamy.