Waga samochodowa ogłoszenie nr 7

Chęciny, dnia 25.05.2021

Znak: ZGK. 271.466.2021                                                                                        

Ogłoszenie nr 7 z dnia 25.05.2021

o zamówieniu o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP,

w postępowaniu w trybie procedury otwartej na:

zaprojektowanie, dostawę i montaż wagi samochodowej

 1. I.Nazwa i adres zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach

 1. Małogoska 13

26-060 Chęciny

 1. 41 315 10 95

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wagi samochodowej na terenie działki
   o nr ewid. 186/10 obręb 0011 Radkowice, jednostka ewidencyjna: 260403_5 Chęciny.
  2. Dostawa i montaż wagi samochodowej. System ważenia pojazdów w oparciu o rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. 1.Prace projektowe
   1. sporządzenie mapy do celów projektowych
   2. uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,
   3. sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt ma być opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia             11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
   4. uzyskanie pozwolenia na budowę
   5. 2.Roboty budowlane i montażowe:
    1. przygotowanie podłoża pod wagę, szalunki, odwodnienia, kompleksowe wykonanie fundamentów. Waga betonowa prefabrykowana z betonu klasy minimum B50, lekko wypukła na środku, aby uniknąć powstawania kałuż, a w okresie zimowym zamarzania powierzchni wagi. Nawierzchnia pomostu posadowienia w fundamencie na poziomie otoczenia (waga zagłębiona),
    2. instalacja, legalizacja i osprzęt wagi:
 • udźwig wagi 30 000 kg,
 • wymiar platformy wagi minimum 8 m x 3 m,
 • działka legalizacyjna i odczytowa 10 kg,
 • zasilania i sterowanie wagi – czujniki optyczne do pozycjonowania pojazdu na wadze,
 • instalacja oprogramowania systemowego wagi – pomiar odbywać się będzie automatycznie i bezobsługowo – automatyczne rozpoznawanie pojazdów po numerach rejestracyjnych wprowadzonych do bazy – dopuszczenie do ważenia tylko pojazdów dodanych do bazy. Zapisy z uzyskanych odczytów wag należy przesyłać do komputera zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni oczyszczalni ścieków system ma kojarzyć dwa ostatnie ważenia (z danego okresu czasu np. 1 dnia) dla danego numeru rejestracyjnego i automatycznie wyliczać masę netto ładunku,
 • kamera z funkcją automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych (tylko przód pojazdów),
 • wyświetlacz zewnętrzny wielkogabarytowy – w momencie osiągnięcia stabilnego pomiaru masy pojawia się informacja czy pomiar został wykonany z podaniem rezultatu ważenia,
 • skrzynka ze stali nierdzewnej z termostatem zabezpieczająca elektronikę przed niskimi temperaturami,
 • komputer z dotykowym panelem służący jako interfejs pomiędzy operatorem wagi,
  a systemem wagowym,
 • zakres temperatury pracy: -300C ÷ +500C.
 1. zakup komputera z niezbędnym oprogramowaniem dla odbioru i przetwarzania danych przekazywanych z wagi,
 2. ogrodzenie terenu: ogrodzenie po granicy terenu inwestycyjnego, brama wjazdowa i brama wyjazdowa.
 3. 3.Inne prace:

- wykonać mapę powykonawczą – inwentaryzacyjną,

- uzyskać warunki na wykonanie przyłącza energetycznego,

- wykonać przyłącze energetyczne,

- wywóz nadmiar urobku.

 1. 4.Dodatkowe wymagania:

-        wykonawca udzieli gwarancji na wagę na okres minimum 36 miesięcy,

-        wykonawca przeprowadzi szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego z obsługi wagi,

-        transport urządzenia do miejsca montażu,

-        wykonawca zapewni wszystkie niezbędne sprzęty do wykonania zamówienia tj. dźwig, koparka,

-        przekazanie pełnej specyfikacji technicznej wagi wraz instrukcjami w języku polskim, pełną dokumentację techniczną, deklaracje zgodności, dokumentację połączeń w języku polskim,

-        Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami montażowymi, elektrycznymi i mechanicznymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 1. Wymogi zamawiającego

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, nie później niż do dnia 30.11.2021r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.

 1. Sposób obliczenia ceny

Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i przedstawi ofertę cenową, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę zamówienia.

 1. Kryterium wyboru oferty:

- najniższa cena – 100%

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Pisemną ofertę na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż wagi samochodowej” – należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2021r.do godz. 14.30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
ul. Małogoska 13, lub wysłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data doręczenia).

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:

Osobą wskazaną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Joanna Jońska – tel. 536 333 905.

załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. klauzula RODO
 3. mapa z lokalizacją inwestycji
formularz ofertowy do zamowienia nr 7
mapa_z_lokalizacją_inwestycji
 
 
Powered by Phoca Download