Uchwała Nr 347/XLIV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006. 123. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chęciny.

§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:
a) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006.123.858 ze zm.);
b) Umowa – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 6 ustawy, zawarta pomiędzy
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, a Odbiorcą usług;
c) Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach z siedzibą przy ul. Małogoskiej 13,
26-060 Chęciny - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.
2. Wszystkie użyte w regulaminie zwroty, nazwy, definicje oraz określenia, które odpowiadają zwrotom, nazwom, definicjom oraz określeniom użytym w ustawie mają takie znaczenie jakie przypisuje im ustawa.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

§ 3.
1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład ma obowiązek ujmowania, uzdatniania
i dostarczania wody w sposób zapewniający:
a) dostawę wody w ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnie z warunkami umowy;
b) zachowanie ciągłości i niezawodności świadczenia usług;
c) właściwą jakość w tym odpowiednią do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład ma obowiązek odprowadzania
i oczyszczania ścieków w sposób zapewniający:
a) odprowadzenie ścieków zgodnie z warunkami umowy;
b) zachowanie ciągłości i niezawodności świadczenia usług;
c) odpowiednią przepustowość i technologię oczyszczania.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.

§ 4.
Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków Odbiorcom, którzy zawarli pisemną umowę z Zakładem.

§5.
Zakład zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o ile zostały spełnione warunki określone w ustawie, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku, tj. z:
a) osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana
woda lub z której mają być odprowadzane ścieki;
b) osobą, która korzysta z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być
odprowadzane ścieki o nieuregulowanym stanie prawnym;
c) właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi;
d) osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.

§6.
1. Wniosek, o którym mowa w §5, zawiera:
a) dane wnioskodawcy;
b) miejsce położenia nieruchomości i jej oznaczenie;
c) wskazanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
2. W przypadku, gdy umowa ma być zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym wniosek składa właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, który obok danych wskazanych w ust. 1, zawiera:
a) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń
oraz obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywanie przez Zakład rozliczeń;
b) informację o liczbie wszystkich wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w danym budynku;
c) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem
głównym.

§7.
1. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład jest zobowiązany jest do
zawarcia umowy lub złożenia oświadczenia o odmowie jej zawarcia .
2. Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy, gdy:
a) wniosek zawiera braki, a Wnioskodawca wezwany do jego uzupełnienia nie usunął braków w
wyznaczonym terminie;
b) Wnioskodawcą jest osoba nieuprawniona do zawarcia umowy.

§8.
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowę na czas określony Zakład zawiera w przypadku, gdy:
a) tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości został ustanowiony na czas określony;
b) na wniosek Wnioskodawcy.

§9.
1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana:
a) za porozumieniem stron w każdym czasie;

b) za wypowiedzeniem przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia;
c) na skutek odstąpienia od umowy;
d) na skutek wygaśnięcia umowy.
2. Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się:
a) z upływem czasu na jaki została zawarta;
b) za porozumieniem stron w każdym czasie;
c) za wypowiedzeniem przez jedną ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia z następujących przyczyn:
- Odbiorca utracił tytuł prawny do nieruchomości,
- wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonywanie umowy, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia stron złożonego na
piśmie, w którym zostanie wskazana data rozwiązania umowy.
4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze stron wymaga złożenia drugiej stronie
oświadczenia na piśmie do końca miesiąca kalendarzowego, który poprzedza bieg okresu wypowiedzenia.
5. Zakład jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zachodzą przesłanki
uzasadniające odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wskazane w Ustawie. Oświadczenie o odstąpieniu Zakład składa na piśmie i doręcza Odbiorcy nie później niż 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
6. Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną lub likwidacji
zniesienia, przekształcenia Odbiorcy będącego osobą prawną. Wygaśnięcie umowy Zakład stwierdza w formie wzmianki na dokumencie umowy o przyczynie i dacie wygaśnięcia umowy.

§ 10.
1. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych
uniemożliwiających korzystanie z usług, w tym demontaż wodomierza głównego i/lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego.
2. Koszty demontażu wodomierza głównego oraz zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeśli
przyczyną rozwiązania umowy są okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca, pokrywa Odbiorca w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Zakład kosztów .
3. Wznowienie świadczenia usług z Odbiorcą, z którym w przeszłości rozwiązano umowę, wymaga
zawarcia nowej umowy.
§11.
1. Umowa, oprócz postanowień wskazanych w ustawie, zawiera:
a) umówiony okres obrachunkowy;
b) sposób kalkulacji opłat za demontaż wodomierza głównego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;
c) sposób kalkulacji opłat z tytułu sprawdzenia na żądanie Odbiorcy prawidłowości działania urządzeń,
jeżeli w wyniku sprawdzenia nie zostaną potwierdzone nieprawidłowości ich działania.
2. Zmiana warunków umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.
1. Zakład może zainstalować u Odbiorcy wodomierz przedpłatowy:
a) na wniosek Odbiorcy;
b) w przypadku, gdy odbiorca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu, do którego
dostarczana jest woda.
2. Umowa na świadczenie usług przy zastosowaniu licznika przedpłatowego winna zawierać:
a) informacje o przewidywanej do odbioru ilości wody i/lub odprowadzonych ścieków;
b) sposób prowadzenia rozliczeń;
c) cenę za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki;
d) okres obowiązywania umowy.
Rozdział IV.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 13.
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych cen i stawek opłat w ogłoszonych taryfach oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.
2. W rozliczeniach stosuje się aktualnie obowiązującą taryfę bez konieczności zmiany umowy.

§ 14.
1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku
braku wodomierza głównego na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 27 ust.3 Ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zakład niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w trzymiesięcznym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
3. Zakład, na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza
głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdziło zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności, koszty z tego tytułu pokrywa Odbiorca w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zakład.

§15.
1. Ilość dostarczonej wody rozliczanej na podstawie umów zawartych z osobami korzystającymi
z lokali w budynkach wielolokalowych, Zakład ustala na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym. W takim przypadku Zakład jednocześnie ustala ilość dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego, a różnicą między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym Zakład obciąża właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
Różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w danym budynku rozlicza właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Zakład na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidłowości wodomierza głównego
i wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zakład.
3. Zakład obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wodę:
a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
b) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
c) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

§16.
W umowach na korzystanie z wodomierzy przedpłatowych ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z zamówieniem Odbiorcy.

§17.
1. Ilość odprowadzanych ścieków Zakład ustala na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
a w razie braku tych urządzeń na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
2. W przypadku niesprawności urządzenia pomiarowego stwierdzonego przez Zakład, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia odprowadzonych ścieków
w trzymiesięcznym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego odprowadzenia ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności urządzenia pomiarowego.
3. Zakład na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidłowości urządzenia pomiarowego.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zakład.
4. W umowach z osobami korzystającymi z wodomierzy przedpłatowych ilość odprowadzanych
ścieków ustala się jako ilość zamówionych jednostek wody.

§18.
W rozliczeniach za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni tj. powierzchni szczelnych ulic, chodników, parkingów, terenów usługowych, handlowych i przemysłowych wykonanych z kostki betonowej, betonu, asfaltu, materiałów bitumicznych, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe do gminnej kanalizacji deszczowej stosuje sie stawki zgodnie z taryfą cen i opłat za 1m2 powierzchni o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki w postaci wód opadowych lub roztopowych oraz na podstawie średniej rocznej ilości opadów za okres ostatnich 10 lat przypadającej dla Gminy Chęciny podanej przez IMiGW w Krakowie.

§ 19.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.

§ 20.
1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podstawie faktur
wystawionych przez Zakład w okresach obrachunkowych jednomiesięcznych lub kwartalnych zgodnie z umową.
2. W przypadku świadczenia usług przy użyciu wodomierza przedpłatowego Odbiorca reguluje
należność w dniu zamówienia liczby jednostek wody z góry.
3. Należność jest płatna w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Odbiorcy z zastrzeżeniem
ust. 2.
4. Faktury doręczane są na adres wskazany w umowie ze skutkiem doręczenia Odbiorcy.
5. Zapłata może być wniesiona:
a) gotówką do rąk inkasenta Zakładu;
b) gotówką w kasie Zakładu;
c) przelewem na konto Zakładu;
d) przekazem pocztowym .
6. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§21.
1. W przypadku, gdy saldo rozliczeń Zakładu z Odbiorcą wykazuje nadpłatę zalicza się ją na poczet
przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ja w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
2. Opóźnienia w zapłacie faktur uprawnia Zakład do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
3. W przypadku dokonywania wpłat niepokrywających należności w pełnej wysokości wpłata
rozliczana jest w ten sposób, iż w pierwszej kolejności Zakład zalicza ją na poczet należności zaległych oraz odsetek dopiero resztę na bieżące należności.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci .

§ 22.
Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek właściciela o ile są spełnione warunki określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

§ 23.
Właściciel starający się o przyłączenie jest zobowiązany do złożenia wniosku do Zakładu, który winien zawierać:
a) dane Wnioskodawcy;
b) dane i adres podłączanej nieruchomości;
c) 2 egzemplarze mapy sytuacyjno- wysokościowej określającą usytuowanie nieruchomości
względem istniejących sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000;
d) informację o rodzaju podłączenia: (wodociągowe, kanalizacyjne);
e) przeznaczenie i sposób wykorzystania;
f) w przypadku ścieków opadowych i roztopowych należy określić powierzchnię i rodzaj zlewni, z
której odprowadzane będą ścieki.

§24.
Zakład określa na piśmie warunki techniczne przyłączenia do sieci w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, a w przypadku złożonych i skomplikowanych stanów faktycznych określenie warunków może nastąpić w terminie do 30 dni.

§25.
Warunki przyłączenia określają:
a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;
b) wymagania dotyczące:
- miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
- miejsca zainstalowania wodomierzy do mierzenia ilości wody na cele bezpowrotnie zużyte;
c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;
d) informację o konieczności uzgodnienia z Zakładem opracowanej, zgodnie z wydanymi przez
Zakład warunkami dokumentacji projektowej;
e) informację o konieczności uzgodnienia z ZUDP opracowania sytuacyjnego;
f) konieczność uzyskania zgody właściciela działki na dysponowanie terenem na cele budowlane,
jeśli przyłącze przebiegać będzie przez teren nie będący własnością Wnioskodawcy:
g) konieczność zapewnienia przez Wnioskodawcę osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej do pełnienia nadzoru nad wykonywanym przyłączem;
h) termin ważności warunków przyłączenia.

§26.
1. Wnioskodawca przedkłada 2 egzemplarze dokumentacji technicznej opracowanej przez
uprawnionego projektanta w formie projektu budowlano-wykonawczego celem uzgodnienia.
2. Zakład uzgadnia dokumentację w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
złożenia. W przypadku złożonych i skomplikowanych dokumentacji technicznych termin uzgodnienia przedłuża się do 30 dni kalendarzowych. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu otrzymuje Wnioskodawca, a drugi pozostaje w archiwum Zakładu.

§27.
Posiadanie uzgodnionej dokumentacji technicznej oraz spełnienie warunków wymaganych przepisami Prawa Budowlanego stanowią podstawę przystąpienia do prac inwestycyjnych.
Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest zgłoszenie rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem
3 dni.

§28.
Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 29.
W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy w zakresie budowy sieci, przystąpienie do budowy przyłączy musi być poprzedzone inicjatywą w sprawie budowy sieci w trybie odrębnych przepisów.

§30.
Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonują służby Zakładu lub inni wykonawcy pod nadzorem służb Zakładu. Z czynności tych sporządza się protokół.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych .

§31.
1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku technicznych możliwości
świadczenia usług.
2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane:
a) bez uzyskania zgody Zakładu;
b) niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;
c) niezgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

§32.
Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu oraz Gminy opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

§33.
Potencjalni Odbiorcy mogą uzyskać informacje co do stanu sieci poprzez wgląd do:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) wieloletnich planów rozwoju i modernizacji.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przyłącza przez Zakład.

§34.
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru technicznego.
2. W trakcie odbioru technicznego Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z
wydanymi przez Zakład warunkami określonymi w § 25 oraz w projekcie budowlanym.
3. W zakresie robót ulegających zakryciu przeprowadza się odbiór częściowy .
Przed zasypaniem tych robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zakład, a drugi właściwy urząd zajmujący się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§35.
Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera:
a) datę odbioru;
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe,
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długość, elementy uzbrojenia;
c) dane inwestora;
d) dane wykonawcy;
e) dane i uprawnienia osoby pełniącej nadzór nad budowanym przyłączem;
f) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie;
g) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
h) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

§36.
Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia, a jego podpisanie przez strony upoważnia osobę zainteresowaną do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§37.
Wstrzymanie świadczenia usług może nastąpić w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności gdy:
a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków;
b) funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska;
c) zachodzi podejrzenie powstania awarii lub innych trwałych uszkodzeń urządzeń z uwagi na
wady i usterki sieci.

§38.
1. W razie wstrzymania dostaw wody na czas przekraczający 12 godzin, Zakład ma obowiązek
zapewnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Zastępcze punkty poboru wody stanowią zdroje uliczne zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy
Chęciny.

§39.
1. Zakład ma obowiązek poinformowania mieszkańców o możliwości korzystania z zastępczych
punktów poboru wody. Informacja winna zawierać wskazanie przyczyny wstrzymania usług, planowany termin wznowienia świadczenia usług oraz lokalizację zastępczych punktów poboru wody.
2. Zakład obowiązek o którym mowa w pkt.1, realizuje poprzez:
a) podanie informacji o przerwach w dostawie wody na stronie internetowej Gminy Chęciny;
b) wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy
Chęciny.
3. W przypadku umów zawartych z właścicielami i zarządcami nieruchomości zabudowanymi
budynkami wielolokalowymi obowiązek poinformowania o zastępczych punktach poboru wody jest ograniczony do tych właścicieli lub zarządców.

§40.
W przypadku konieczności wstrzymania usług w zakresie odbierania ścieków, Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców o przyczynach tego stanu rzeczy i wskazania planowanego terminu wznowienia świadczenia usług.
Postanowienia §39 o obowiązkach informacyjnych Zakładu stosuje się odpowiednio.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzania ścieków.

§ 41.
Zakład jest zobowiązany do zapewniania Odbiorcom należytego poziomu świadczonych usług.

§ 42.
Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usług.

§ 43.
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług
oraz wysokości opłat za usługi związane z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Odbiorcę na piśmie .
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Odbiorcy;
b) przedmiot reklamacji;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) zgłoszenie roszczenia o rekompensatę.
4. Zgłoszenie reklamacji wymaga potwierdzenia jej przyjęcia przez Zakład.

§44.
1. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

§45.
1. W przypadku stwierdzenia, iż reklamacja zasługuje na uwzględnienie, Zakład informuje
o rekompensacie.
2. Rekompensatę może stanowić upust na bieżące płatności lub zaliczenie rekompensaty na poczet
zaległych lub przyszłych należności.

§46.
1. Zakład ma obowiązek zapewnić sprawność posiadanych urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego.

§ 47.
1. Zakład jest uprawniony do ustalania przerw konserwacyjnych urządzeń na okres nie dłuższy niż
20 dni w każdym roku kalendarzowym .
2. Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o przewidywanych przerwach
konserwacyjnych i innych przewidywalnych zakłóceniach z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni.
3. Z tytułu przerw konserwacyjnych Odbiorcom nie przysługuje rekompensata.

§48.
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Zakład Odbiorca jest zobowiązany:
a) zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie
z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych;
b) zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz
lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie, zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur (pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zakładu). W przypadku uszkodzenia wodomierza wysokość opłaty określona zostanie na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zakład;
c) niezwłocznie powiadamiać Zakład o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;
d) umożliwić osobom reprezentującym Zakład, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celach określonych
w art. 7 ustawy;
e) powiadamiać Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą
mieć wpływ na działanie sieci;
f) usuwać awarię na przyłączu będącym w posiadaniu Odbiorcy, podejmując działania ograniczające
skutki awarii;
g) udostępnić Zakładowi teren w celu usunięcia awarii, jeżeli przyłącze jest w eksploatacji Zakładu;
h) umożliwić przeprowadzenie kontroli wielkości i rodzaju powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni z których ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane są do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych;
i) natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków;
j) do poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za
odprowadzanie ścieków;
k) nie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

§49.
W przypadku, gdy Odbiorca nie wykonuje zobowiązań, o których mowa w § 48 ppkt. f) i wywołuje to skutki w zakresie świadczenia usług dla innych Odbiorców, Zakład po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Odbiorcy do usunięcia awarii może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.
§50.
Osoby reprezentujące Zakład, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których nowa w art.6 ust. 2 i 4-7 Ustawy w celu wykonania czynności wymienionych w art. 7 pkt 1-6 Ustawy.

§51.
Karom określonym w art. 28 Ustawy podlegają Odbiorcy, którzy:
1) korzystają z poboru wody z urządzeń wodociągowych i/lub wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego zawarcia umowy;
2) uszkadzają wodomierz główny, zrywają lub uszkadzają plomby umieszczone na wodomierzu, urządzeniu pomiarowym lub zaworze odcinającym, a także wpływają na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
3) nie dopuszczają przedstawiciela Zakładu do wykonywania czynności określonych w art. 7 Ustawy;
4) nie stosują się do zakazów, o których mowa w art.9 ust. 1 i 2 Ustawy.

§52.
1. Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, wywożonych
wozami asenizacyjnymi lub innym tego typu sprzętem z opróżnionych zbiorników bezodpływowych jest punkt zlewny określony w umowie z dostawcą ścieków. W każdym innym miejscu zrzut jest zabroniony.
2. Odbiór ścieków odbywa sie na podstawie umowy zawartej przez Zakład z dostawcą ścieków
posiadającym zezwolenie na prowadzenie wywozu ścieków na danym terenie.
3. W umowie, o której mowa w ust. 2 określa sie dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać
ścieki oraz sposób uiszczenia należności za dostarczone ścieki.

Rozdział XI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§53.
Woda dla celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, a w szczególności
z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej w miejscach publicznych.

§54.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są:
a) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
b) Państwowa Straż Pożarna.
§55.
1. Zapewnienie dostawy wody na cale przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy ramowej
zawartej pomiędzy Zakładem i jednostką Straży Pożarnej.
2. Umowa wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
3. W umowie strony określają:
a) wykaz hydratów i innych punktów poboru wody;
b) tryb informowania Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz Zakładu o liczbie, terminach
i rozmiarach podjętych akcji, w których używano wodę na cele przeciwpożarowe;
c) sposób ustalenia ilości wody zużytej;
d) sposób rozliczeń.

§ 56.
Zakład obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 57.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 58.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 377/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010 roku.

§ 69.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.